logo_top
W POSZUKIWANIU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY

Wstęp

Konkurs – zainspirowany działaniami Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy – jest organizowany wspólnie przez Fundację Artibus - Muzyka, Obraz, Słowo, przez Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego oraz przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy.
Obecnie szczególnie intensywne działania organizacyjne podejmuje Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Białołęka
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i do młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów.
Konkurs uwzględnia różnorodne zainteresowania młodzieży, dopuszcza więc szeroki wachlarz możliwości realizacji tematów: prace dziennikarskie, literackie, plastyczne, fotograficzne, filmowe oraz informatyczne.

Prace będą oceniane w trzech kategoriach:
- literackiej
- plastycznej
- multimedialnej

Omówienie tematu

Założeniem konkursu „W poszukiwaniu tajemnic dawnej Warszawy” jest realizowanie ogłoszonych Zarządzeniem nr 47/2010 Prezydenta m.st. Warszawy programów edukacyjnych związanych z Warszawą ze szczególnym uwzględnieniem zadań Priorytetu B punkt 1: Programy edukacji varsavianistycznej dla dzieci i młodzieży.
Podstawowym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży tajemnicami dawnej Warszawy oraz zainspirowanie jej (z opiekunami) do twórczej i badawczej interpretacji historycznych, kulturowych, estetycznych i społecznych aspektów przestrzeni miejskiej. Byt człowieka zawsze przebiega w określonych strukturach przestrzennych, zarówno geograficznych jak i społecznych. Człowiek ma wpływ na ich kształtowanie, ale elementy i jakość przestrzeni miejskiej bez wątpienia wywierają również wpływ na człowieka i kształtują styl jego życia.
Tematyka konkursu jest bardzo szeroka. Nadsyłane prace stanowić mają odzwierciedlenie tego, w jaki sposób przestrzeń Warszawy jest postrzegana i interpretowana przez jej młodych mieszkańców. Prace mogą być próbą zaprezentowania realnego miejsca (reprezentacja przestrzeni) lub przedstawieniem zjawisk o charakterze historycznym, kulturowym, estetycznym, społecznym itp., gdzie przestrzeń Warszawy jest ważnym tłem dla rozgrywających się w niej wydarzeń.
Wśród różnych momentów dziejów Warszawy – pragniemy zwrócić uwagę młodzieży na odbudowę Warszawy pol­skimi siłami ze straszliwych zniszczeń, dokonanych przez hitleryzm podczas II wojny światowej. Szcze­gól­ną uwagę chcemy zwrócić na rekonstru­o­wa­nie poszczególnych zabytkowych budowli i całego kompleksu „Starówki” (co zostało uhonorowane w 1980 roku przez UNESCO wpisaniem Starego Miasta z Katedrą i Zamkiem na listę Światowego Dzie­dzic­twa Kulturalnego obok najcenniejszych skarbów globu). Pragniemy także przypomnieć, że w 2011 roku przypada czterdziesta rocznica odwołania, wydanego po wojnie, zakazu odbudowy Zamku Królewskiego i rozpoczęcia społecznym wysiłkiem wspaniałej restytucji tego gmachu. Ponadto chcemy też zwrócić uwagę młodzieży na to, że w przestrzeni owej odbudowanej Warszawy są miejsca (Zamek, Katedra) szczególnie związane z 220. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, a także jest miejsce zwią­za­ne z 100. rocznicą przyznania po raz drugi Nagrody Nobla dla Marii Skłodowskiej-Curie (Nowe Miasto, ul. Freta 16, dom jej urodzenia i Muzeum). Pozwala to na uwzględnienie z Zarzą­dze­nia nr 47/2010 Prezydenta m.st. Warszawy Priorytetu A punkt 1: Rocznicowe projekty edukacyjno-wychowawcze.
Zachęcamy młodzież i jej opiekunów do zainteresowania się prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy cenną akcją Kursy Wiedzy o Warszawie, a także do zainteresowania się organizowanymi przez Klub Organizatorów Ruchu Turystycznego [K.O.R.T.] Towarzystwa Przyjaciół Warszawy spacerami z przewodnikiem K.O.R.T. Udział w tych akcjach TPW jest bezpłatny – informacje www.tpw.waw.pl.

Przykładowa tematyka

 • Zakochani w Warszawie (moje kochane miejsca, czasy, ludzie)
 • Moja dzielnica, jej położenie, krajobraz i zabytki przyrody;
 • Historia miasta, obiekty zabytkowe, miejsca historyczne, zanikające zawody, ciekawi ludzie zasłużeni dla Warszawy itp.;.
 • Wpływ młodych ludzi na kulturę miasta - współtworzenie dziedzictwa kulturowego oraz możliwości jego promocji w województwie, Polsce, Europie;
 • Pomysł na promocję Warszawy w oparciu o jej walory krajoznawczo-turystyczne, kulturowe;
 • Dzieje mojej rodziny na tle historii Warszawy, tradycje i zwyczaje rodzinne;
 • Folklor, tradycje i zwyczaje Warszawy, legendy, podania, przekazy, pieśni, gwara;
 • Nieznani poeci i pisarze (amatorzy, uczniowie) o Warszawie;
 • Tajemnice mojej szkoły, szkoła moich rodziców – historia, tradycja, teraźniejszość, przyszłość;
 • Patroni mojej dzielnicy, nazw ulic - odkrywamy tajemnice.
 • Cele konkursu

 • Poznawanie Warszawy, jej przeszłości i teraźniejszości, wyszukiwanie wiadomości o miejscu zamieszkania, ciekawych ludziach, interesujących zakątkach w najbliższej okolicy itp.
 • edukacja historyczno-regionalna, aktywizująca młodzież do twórczego odkrywania i poznawania tradycji Warszawy, związanych z nią wydarzeń i przekazów słownych (legend, podań, wierszy, piosenek);
 • kształtowanie w młodzieży umiejętności wyszukiwania walorów krajoznawczych i turystycznych Warszawy oraz ich twórczego promowania w środowisku;
 • rozbudzanie wśród młodzieży postaw patriotycznych, poszanowania osiągnięć kulturowych Warszawy, poznawania tradycji, współodpowiedzialności za przyszłość miasta;
 • dokumentowanie przez młodzież poznawanych miejsc, zabytków, pomników, ludzi, tradycji, dziedzictwa kulturowego - przy pomocy fotografii, mini-reportaży filmowych, prac literackich i dziennikarskich, prac plastycznych, prezentacji multimedialnych.
 • Prace konkursowe

  1. Prace konkursowe mogą być opracowywane indywidualnie lub zespołowo (do trzech osób);
  2. Prace zgłaszane do konkursu powinny być samodzielne, mieć estetyczny, twórczy wygląd z elementami indywidualnej, autorskiej oceny obserwowanych zdarzeń i zebranego materiału - unikać należy zbyt częstego korzystania z dostępnych opracowań (przesadne cytowanie monografii i przewodników oraz innych opracowań, w tym kopiowanie ze stron WWW. doprowadzi do dyskwalifikacji).
  3. Przygotowując pracę na konkurs, autorzy mogą korzystać z rad i pomocy opiekuna pracy (nauczyciel, instruktor, rodzic, itp.), którego imię i nazwisko należy umieścić obok danych autora.
  4. Realizacja tematów konkursowych:
   A/ Prace mogą kierować się różnymi zasadami twórczymi i przybierać następujące formy:
   a) prace dziennikarskie ( wywiady, reportaże);
   b) literackie
   - prozatorskie (eseje, nowele, opowiadania, baśnie, mity itp. – do 10 stronic);
   - poetyckie (wiersze, teksty piosenek itp. – do 5 własnych utworów);
   prace a), b), powinny być zapisane/wydrukowane na papierze o formacie nie większym niż A-4; strona końcowa pracy powinna zawierać bibliografię (wykaz publikacji, opracowań i innych źródeł, z których korzystano przy jej pisaniu, ewentualne ilustracje powinny być opisane);
   c) prace plastyczne - wykonywane indywidualnie; dopuszczalne różne techniki plastyczne: malarskie, gra­ficzne, rysunkowe i mieszane ( z wyjątkiem wyklejania plasteliną oraz materiałami sypkimi), obowiązujący format prac nie większy niż A-3;
   d) prace fotograficzne (mini-album do 30 zdjęć z komentarzami);
   e) film utrwalony na nośniku elektronicznym (CD lub DVD) nakręcony kamerą, aparatem fotograficznym lub telefonem komórkowym, w dowolnej technice i dowolnego gatunku (fabuła, dokument, animacja). Czas filmu nie może przekraczać 10 minut;
   f) prace informatyczne: strony www, prezentacje multimedialne (prezentacje na CD – trzeba podać wymagania sprzętowe: oraz informacje o typie programu, który umożliwia otwarcie pliku (np.: Power Point, przeglądarka Internet Explorer itp.).
   B/ Prace powinny odpowiadać tematyką na tytuł konkursu.
   C/ Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną formę pracy.

  Organizatorzy konkursu

  Organizatorami konkursu pt. „W poszukiwaniu tajemnic dawnej Warszawy” są Fundacja Artibus - Muzyka, Obraz, Słowo, Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. prof. E . Pijanowskiego oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy
    Adres do korespondencji
  Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego
  ul. Poznańska 6/8 00-680 Warszawa
  tel/ fax (22628-56-28)
  e-mail: news_admin@admzsg.edu.pl

  Jury

  W skład komisji oceniającej prace wejdą: przedstawiciel Biura Edukacji, przedstawiciel Fundacji Artibus, przedstawiciel ZSG, przedstawiciel TPW, nauczyciele szkół, opiekunowie grup młodzieży niepełnosprawnej, członkowie oddziału PTTK. Szczególną uwagę komisja zwracać będzie na:
  a) zawartości merytoryczną pracy
  b) ocenę poziomu literackiego oraz wyrazu artystycznego prac (np. przyjęte rozwiązania plastyczne, jakość fotografii, jakość filmu, strona edytorska)
  c) pomysłowość rozwiązań promujących najciekawsze miejsca dawnej Warszawy;

  Warunki udziału w konkursie

  1. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz opiekunowie grup młodzieży niepełnosprawnej jako Adresaci otrzymują od Organizatorów wstępną informację o konkursie e-mailem, faxem lub listownie.
  2. Adresaci, którzy odpowiedzą – w dowolnym terminie – na Adres do korespondencji, że są/będą Placówką Zgłaszającą Uczestników Konkursu – będą po tej odpowiedzi otrzymywać od Organizatorów aktualne informacje konkursowe
  3. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy przedstawiciel młodzieży zgłaszający pracę konkursową, którego zgłosi do Organizatorów Placówka Zgłaszająca Uczestników Konkursu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączonego do informacji o Konkursie.;
  4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne;
  5. Prace należy nadsyłać na Adres do korespondencji lub składać bezpośrednio w siedzibie Współorganizatora przy ul. Poznańskiej 6/8 w terminie do 30.XI.2011 r. (obowiązuje data nadejścia przesyłki) w kopertach oznaczonych napisem „KONKURS”.
  6. Wraz z pracą literacką powinna być dostarczona jej kopia na nośniku (płyta CD), która nie podlega zwrotowi, lecz wchodzi w skład bazy materiałów pokonkursowych (gromadzonych w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Warszawy i administratorów strony internetowej dotyczącej konkursu) celem udostępniania wszystkim osobom zainteresowanym. Pozostałe prace będzie można odebrać po uroczystym rozstrzygnięciu konkursu i rozdaniu nagród lub pozostawić w zbiorach organizatorów w celu promocji Warszawy.
  7. Plik z nagraniem powinien zawierać w nazwie tytuł filmu oraz datę nagrania.
  8. Do nadsyłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę zawierającą:
  - tytuł pracy, jej forma
  - imię i nazwisko autora;
  - wiek autora
  - adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
  - numer telefonu;
  - adres e-mail;
  - nazwę, adres i telefon szkoły - pieczątka szkoły;
  - imię, nazwisko opiekuna pracy;
  - datę rozpoczęcia i zakończenia pracy;
  9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie lub zaginięcie prac w czasie transportu.
  10. Prace uszkodzone nie będą dopuszczone do konkursu. Prawidłowe zabezpieczenie przysyłanych prac należy do Uczestnika konkursu.
  11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji wszystkich prac zakwalifikowanych do konkursu (jedynie w celach informacyjnych i do promocji konkursu na stronie internetowej oraz w innych mediach) bez prawa do honorarium autorskiego.
  12. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik jest autorem pracy i posiada wszelkie prawa autorskie ( w przypadku filmu i prezentacji w PP - na wszystkie elementy składowe pracy, a w szczególności na muzykę, hasła i teksty ), z oświadczeniem, iż posiada on zgodę wszystkich występujących w filmie osób na wykorzystanie i upublicznienie ich wizerunków.
  Organizatorzy zachowują sobie prawo wykorzystania najciekawszych prac i pomysłów dla promocji Warszawy pod hasłem Zakochani w Warszawie.
  13. Każda szkoła i każdy opiekun grupy młodzieży niepełnosprawnej ma prawo zgłosić:
 • 1-5 prace literackie (prozatorskie i poetyckie)
 • nie więcej niż 20 prac plastycznych;
 • 1-5 prac fotograficznych
 • 1-3 prace filmowe
 • 1-3 prace informatyczne
 • 14. Nadesłanie prac i wypełnienie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu.
  15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizatorzy mogą odstąpić od egzekwowania niektórych postanowień niniejszego Regulaminu.

  Wyniki konkursu

  A/ W konkursie zostaną przyznane nagrody dla autorów najciekawszych prac, w dwóch kategoriach wiekowych:
  za zajęcie I miejsca (szkoła gimnazjalna, ponadgimnazjalna, młodzież niepełnosprawna)
  za zajęcie II miejsca (2 szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, młodzież niepełnosprawna)
  za zajęcie III miejsca (3 szkoły gimnazjalne, ponadgimnazjalne, młodzież niepełnosprawna)
  wyróżnienia
  UWAGA: każdy nauczyciel (przygotowujący uczniów do konkursu) otrzyma Certyfikat potwierdzający udział w przedsięwzięciu edukacyjnym
  B/ Jury wyłonione przez Organizatora będzie kwalifikować i oceniać prace do dnia 5.XII.2011 r.. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej.
  C/ Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach poprzez e-mail.
  D/ Oficjalny werdykt Jury zostanie uroczyście podany w dniu 12 grudnia 2011 podczas sesji zorganizowanej w Zamku Królewskim. Wówczas zostaną wręczone nagrody Laureatom.
  E/ W trakcie artystycznego wernisażu pokonkursowego pt. Zakochani w Warszawie i w jej tajemnicach zostaną zaprezentowane nagrodzone prace.
  F/ Werdykt Jury jest nieodwołalny.
  logo_wawa