logo_top
W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY

PROJEKT EDUKACYJNY

XVI Sesja patriotyczno-kulturowa w Zamku Królewskim

W ramach akcji „W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY” (w każdym roku inne ‘tajemnice’) – inspirowanej przez Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy - w dniu 29 października 2015 roku o godz. 11.00 odbyła się kolejna uroczysta Sesja w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego poświęcona edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków przez budzenie ich zainteresowania opieką nad dziedzictwem kultury. Sesja była realizowana przez Fundację Artibus wspólnie z Organizatorkami z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof.E.Pijanowskiego i z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Szczególne znaczenie miał fakt, że obecna Sesja – uhonorowana patronatem Pani Prezydent M.St. Warszawy Prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz patronatem Metropolity Warszawskiego J.Em. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza – nawiązała do Uchwały Sejmu RP z 5 grudnia 2014, która ustanowiła, że rok 2015 jest też Rokiem Jana Długosza, ojca polskiej historiografii, nauczyciela szacunku dla historii. Dzięki szacunkowi dla historii trwał podczas II wojny światowej polski podziemny front oświaty oraz walki w obronie dóbr kultury.
Na Sali obecni byli szacowni, honorowi goście Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - wiceprezydent Włodzimierz Paszyński oraz przedstawiciele Biura Edukacji – zastępca dyrektora Mirosław Sielatycki oraz pani Ewa Czarkowska. Wśród gości obecny był także Tomasz Stachurski - przedstawiciel Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Ministra dr Jana Stanisława Ciechanowskiego, a także przedstawicielka Dyrektora Zamku Królewskiego.
Na Sali obecne były przedstawicielki Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – pani Marzena Grochowska, pani Grażyna Dworakowska oraz pani Małgorzata Wojtatowicz.
Na Sali obecni byli dyrektorzy szkół warszawskich, nauczyciele, przedstawiciele TUW oraz innych instytucji kulturowych.
Wszyscy obecni, a przede wszystkim przedstawiciele Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Dyrekcji Zamku Królewskiego i Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy podziękowali pani Marii Szypowskiej za jej wieloletnie zasługi na polu wolontariatu kulturowego. Pani Maria Szypowska otrzymała HONOROWĄ ODZNAKĘ TPW, którą wręczyły przedstawicielki Zarządu Głównego TPW.
Podczas tej sesji pani Maria Szypowska zdecydowała się (ze względu na stan zdrowia) przekazać te inicjatywę kulturową Towarzystwu Przyjaciół Warszawy, z którym współpracować będzie pani Ewa Bielak i pani Marzena Cieślak.
Pani Maria Szypowska zapewniła, że będzie pomagać w dalszym realizowaniu tej ważkiej akcji o wieloletniej tradycji. Natomiast od roku przyszłego współorganizowanie wraz z Zamkiem Królewskim Sesji Zamkowych należących do akcji „W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY” – przejmie szacowna i odpowiedzialna instytucja, jaką jest Towarzystwo Przyjaciół Warszawy powstałe w 1963 roku z inicjatywy Profesora Stanisława Lorentza, którego długoletnie starania i zasługi są istotne dla umożliwienia Odbudowy Zamku i dla uzyskania w styczniu roku 1971 odwołanie trwającego w PRLu przez ponad ćwierć stulecia zakazu odbudowy Zamku Królewskiego.
Radość i zaszczyt bliskiej z prof. Stanisławem Lorentzem współpracy miała obecna organizatorka akcji W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY - osoba pewnie najstarsza na tej sali: urodzona w roku 1929 Maria Szypowska warszawska pisarka i dziennikarka a także warszawska kombatantka z czasów II Wojny Światowej działająca w konspira-cyjnym harcerstwie od 1943 roku przeciw hitlerowskiemu okupantowi, także uczestniczka Powstania Warszawskiego.
Obiektywne świadectwa potwierdzają, że – wiele lat po wojnie – Maria Szypowska miała zaszczyt i radość bliskiej współpracy z Profesorem Stanisławem Lorentzem. Współpracowała z Profesorem nie sama, ale razem z żyjącym do roku 2010 Andrzejem Szypowskim artystą-fotografikiem, jej Małżonkiem i Współautorem wielu bardzo wysoko ocenianych albumowych książek Szypowskich ukazujących piękno i znaczenie różnych miejsc w Polsce – zaczętych wydaniem w roku 1961 pierwszej w PRLu książki o pierwszej stolicy Polski GNIEZNO.
Jak wiemy, cała prasa w dniu 21 stycznia 1971 roku ogłosiła radosną wiadomość: Zamek w Warszawie - będzie odbudowany!
Zbierane od lat materiały o Zamku i intensywna praca autorska Szypowskich stale konsultowana z Profesorem Stanisławem Lorentzem sprawiła to, że w pięć miesięcy po ogłoszeniu tej radosnej wiadomości już na placu Zamkowym (obok terenów zamkowych czekających na wrześniowe rozpoczęcie prac) sprzedawano ten ich album o Zamku, zrealizowany jako dar na Odbudowę przez autorów, konsultanta, recenzentów i drukarzy.
Jeszcze wtedy nikt nie wydrukował pocztówek z widokami Zamku, a już była książka ukazujące jego wygląd sprzed 1939 r., przypominająca ciosy zniszczeń podczas okupacji hitlerowskiej, mówiąca o upartej woli przywrócenia do życia tej budowli będącej symbolem Państwa Polskiego. W niedzielę 20 czerwca 1971 roku przed piątą rano zaczęła się ustawiać kolejka czytelników czekających na przywiezienie z drukarni pierwszego tysiąca egzemplarzy i na autografy autorów...

Maria Szypowska przyniosła je z domowych zbiorów na Sesję Zamkową – o której już wiemy, że to ostatnia przez nią organizowana wspólnie z Zamkiem Królewskim .
Sesja Zamkowa była poświęcona wielostronnej edukacji varsavianistycznej – przypominając znaczenie tej wielkiej tajnej akcji edukacyjnej i kulturowej oraz walki w obronie dóbr kultury – bohatersko realizowanej w Polsce wbrew najsroższym zakazom hitlerowskiego okupanta podczas II Wojny Światowej (70. rocznicę zakończenia tej wojny obchodzimy w obecnym roku 2015).
Część artystyczną Sesji Zamkowej zrealizowali uczniowie ZSG. W przygotowaniu części popularno-naukowej pomagali studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW).
W trakcie Sesji Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przyznał pani Ewie Skrońc- Bielak Odznakę Honorową PAMIECI KRYSTYNY KRAHELSKIEJ-PAMIĘCI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1944 oraz przekazał jej uroczyste Podziękowania za wieloletnią pracę wkładaną w edukację i wychowanie młodych warszawiaków w duchu patriotyzmu i poszanowania dziedzictwa kulturowego, zaangażowanie w przekazywaniu młodzieży wiedzy o przeszłości Warszawy oraz przygotowywanie z uczniami programu na Sesje Zamkowe organizowane w ramach projektu „W kręgu tajemnic dawnej Warszawy”.
Pani Marzena Cieślak- wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych została odznaczona Honorową Odznaką TPW oraz otrzymała Podziękowania za wspieranie działań varsavianistycznych i wychowanie młodych warszawiaków w duchu patriotyzmu i poszanowania dziedzictwa kulturowego.

Koło Teatralne „Wóz Tespisa” pod opieką pani Ewy Bielak zaprezentowało program kulturowo-artystyczny.
Po zakończeniu uroczystości – jak zawsze – odbyło się nieodpłatne losowanie varsavianów i książek dotyczących dziejów Polski. Po zakończeniu Sesji młodzież pod opieką pedagogów nieodpłatnie zwiedziła Zamek Królewski.


Scenariusz uroczystości: WALKA W OBRONIE POLSKICH DÓBR KULTURY PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

Walka w obronie polskich dóbr kultury podczas II Wojny Światowej - prezentacja


XV Sesja patriotyczno-kulturowa w Zamku Królewskim

W dniach 25-27 września 2015 r. na Zamku Królewskim w Warszawie w Arkadach Kubickiego odbył się Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” w ramach projektu Bibliomania.
Festiwal Książki dla Dzieci i Młodzieży „Czytajmy” miał na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny, na Sali Konferencyjnej odbywały się spotkania autorskie, warsztaty i pokazy.
Właśnie dniu ogólnopolskiego Festiwalu CZYTAJMY - 2015 - 25 września 2015 roku, o godz. 11.00 odbyła się kolejna uroczysta (chociaż dodatkowa) Sesja w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego poświęcona edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków przez budzenie ich zainteresowania opieką nad dziedzictwem kultury. Sesja była realizowana przez Fundację Artibus wspólnie z Organizatorkami z Zespołu Szkól Gastronomicznych im. prof. E Pijanowskiego i z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Szczególne znaczenie ma ten fakt, że Sesja – uhonorowana patronatem Pani Prezydent m.st Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz i patronatem J.Em. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego – nawiązała do Uchwały Sejmu RP z 5 grudnia 2014, która ustanowiła, że rok 2015 jest też Rokiem Jana Długosza, ojca polskiej historiografii, nauczyciela szacunku dla historii. Dzięki szacunkowi dla historii trwał podczas II wojny światowej – wbrew najsroższym hitlerowskim prześladowaniom – polski podziemny front walki w obronie kultury. Sesja Zamkowa przypomniała losy Zamku Królewskiego w Warszawie podczas owej wojny oraz jedną z autentycznych akcji podziemnego frontu walki w obronie kultury polskiej.
Akcją tą było – zagrożone śmiercią – wejście nieznanego bohatera do ruin Zamku z ogromnym aparatem fotograficznym i wykonanie dokumentacji zniszczeń na wielkich kliszach szklanych (część owych klisz zachowała się, była pomocna przy Odbudowie Zamku, a dziś znajduje się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk). Jest to opisane w książce SZKLANE TARCZE – uhonorowanej patronatem Zamku Królewskiego w Warszawie – której 30 egzemplarzy zostało nieodpłatnie rozlosowanych wśród uczestników Sesji. Część artystyczną Sesji Zamkowej zrealizowali uczniowie ZSG. Podczas sesji zostały odczytane wspomnienia Profesora Stanisława Lorentza, który opisał losy Zamku podczas niemieckiej okupacji. Do zamku przybyło wielu gości, najważniejszą osobą była Pani Maria Szypowska. Losy Zamku Królewskiego umieściła na kartach swojej powieści "Szklane tarcze". Na sali obecna była również Dyrekcja Zamku, Przedstawiciele TPW, Biura Edukacji, a nawet Ministerstwa do Spraw Kombatantów i Represjonowanych. Przedstawiciele wydawnictwa ZYSK i Sp-ka opowiedzieli o losach wydawniczych książki "Szklane tarcze", a uczniowie ZSG zaprezentowali program artystyczny. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z sesji .Po zakończeniu Sesji młodzież pod opieką pedagogów mogła nieodpłatnie zwiedzić Zamek Królewski. Represjonowanych. Przedstawiciele wydawnictwa ZYSK i Sp-ka opowiedzieli o losach wydawniczych książki "Szklane tarcze", a uczniowie ZSG zaprezentowali program artystyczny. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z sesji. Po zakończeniu Sesji młodzież pod opieką pedagogów mogła nieodpłatnie zwiedzić Zamek Królewski.
Pani Maria Szypowska to warszawska kombatantka, pisarka, dziennikarka, działaczka wolontariackiej Fundacji Artibus - Muzyka, Obraz, Słowo. W dorobku tej autorki - oprócz książek dla dzieci i młodzieży, oprócz powieści i bardzo wysoko ocenianych książek biograficznych są też opracowane wspólnie z mężem, artystą fotografikiem Andrzejem Szypowskim, albumy artystyczno-literackie ukazujące piękno różnych miejsc w Polsce.
W trakcie sesji przypomniano również książkę albumową Marii i Andrzeja Szypowskich Zamek Królewski w Warszawie sprzedawaną na Placu Zamkowym już w czerwcu 1971 - pierwszą książkę o Zamku wydaną po ogłoszonej w prasie 21 stycznia 1971 decyzji Odbudowy Zamku z ruin. Całe honorarium autorów oraz konsultantów za ową książkę zostało „w czynie społecznym” przekazane na Odbudowę Zamku. Pamiętajmy przy tym, że wówczas różne „czyny społeczne” i wielkie dary pieniężne na Odbudowę Zamku przychodziły z całej Polski i od Polonii z całego świata.
"Szklane tarcze" to wielkie klisze szklane formatu 13x18 cm, na których nieznany bohater wykonał fotograficzną dokumentację zniszczeń zamku (jedna z autentycznych akcji podziemnego frontu walki o polską kulturę).
Niektóre z tych „szklanych tarcz” przetrwały do dziś, znajdują się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. O ich autorze prawie nic nie wiemy...
Zachęcamy do przeczytania tej książki.


Scenariusz uroczystości

Zamek Królewski jako świadek wojny - prezentacja


XIV Sesja patriotyczno-kulturowa w Zamku Królewskim

10. czerwca 2015 roku w Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta sesja zorganizowana przez Fundację Artibus- Muzyka, Obraz Słowo, przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Warszawy oraz Zespołu Szkół Gastronomicznych.. Sesja odbyła się pod Honorowym Patronatem: Prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego – JE Kardynała Kazimierza Nycza, Biura Edukacji m.st. Warszawy - przy zaproszeniu oficjalnych gości i młodzieży z wielu szkół Warszawy oraz seniorów warszawskich. Sesja nawiązywała tematycznie do Uchwały Sejmu RP z 5 grudnia 2014, która ustanowiła, że rok 2015 jest Rokiem Św. Jana Pawła II. Sesja odnosiła się merytorycznie do 1. rocznicy kanonizacji i 10. rocznicy śmierci Wielkiego Polaka, Który wywarł znaczący wpływ na losy naszego narodu i całego współczesnego świata. Błogosławił On „umacnianie więzi historycznej pokolenia współczesnego z przeszłością”. W sesji uczestniczyły m.in. Ewa Masny – wiceprzewodnicząca Rady Miasta i Zastępca Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Bożena Żelazowska, Ewa Czarkowska (Biuro Edukacji) Marzena Grochowska- honorowy wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Małgorzata Wojtatowicz (TPW). Część artystyczną przygotowali uczniowie ZSG (Koło Teatralne WÓZ TESPISA). Część popularno-naukową - studenci oraz doktorant UW. Na zakończenie Sesji jej uczestnicy (młodzież ze szkół warszawskich) tradycyjnie nieodpłatnie losowali książki o Warszawie i Polsce oraz zwiedzili Zamek Królewski. Sesji towarzyszyła wystawa przedmiotowa w Sali Zamku Królewskiego.


Scenariusz programu uczniów dotyczący Jana Pawła II

Jan Paweł II w Warszawie - referat uczniów

Prezentacja uczniów dotycząca edukacji patriotycznej


SZKOLNA KONFERENCJA KULTUROWO-NAUKOWA uhonorowana Patronatem Pani Prezydent m.st. Warszawy w ramach akcji „W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY” organizowanej przez Fundację ARTIBUS - Muzyka, Obraz, Słowo

16 kwietnia 2015 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego odbył się XIII "Obiad czwartkowy" czyli Konferencja naukowo-kulturowa w ramach akcji "W kręgu tajemnic dawnej Warszawy" pod tytułem "Teatr królewski salonem świata" , która składała się z kilku modułów, m.in. z sesji szkolnej, konferencji z przedstawicielami Urzędu Miasta, Biura Edukacji, Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Historycznego Uniwersytetu Historycznego, Firmy Apro-Trade ( pokaz baristyczny) , a także Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Gospodarzami tego niezwykłego dnia była nasza szkoła oraz Fundacja Artibus reprezentowana przez panią Marię Szypowską, znaną pisarkę i varsavianistkę. Sesja składała się z wystąpień uczniów i nauczycieli, w tym także zaproszonych szkół, przemówień i wykładów pracowników naukowych, szacownych Gości, pokazów artystycznych oraz wystawy varsavianistycznej i finału konkursu literackiego. Gości powitała dyrektor Jolanta Litniewska. Nad całością imprezy czuwała pani Ewa Bielak i wicedyrektor Marzena Cieślak. Uroczystą konferencję ( pod patronatem Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz Waltz) zaszczycili swą obecnością następujący goście: Wiceprezydent m.st.Warszawy Włodzimierz Paszyński, przedstawicielka Biura Edukacji- Ewa Czarkowska, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Śródmieście Łukasz Kasprzak i panie Agnieszka Gajownik i Joanna Kozorowska z Wydziału Oświaty i Funduszy Europejskich Dzielnicy Śródmieście, prof. PAN, dr hab. Zbigniew Romek z Polskiej Akademii Nauk, dr Agnieszka Janiak-Jasińska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, Marzena Grochowska-honorowy wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Tomasz Obracaj- prezes firmy Apro-Trade, Mirosław Reszczyk- przedstawiciel OSSKiC oraz pracownicy i studenci UW, zaprzyjaźnieni nauczyciele i uczniowie szkół warszawskich... Przypominamy, że rok 2015 jest na mocy Uchwał Sejmu RP z 4.XII.2014 Rokiem Polskiego Teatru, Rokiem Św. Jana Pawła II i Rokiem Jana Długosza (a więc Rokiem Szacunku dla Historii).


Program Konferecji Kulturowo-Naukowej

Bary mleczne jako warszawska alternatywa dla "fast foods" - prezentacja

Obiad czwartkowy 16.04.2015 - fotorelacja

Smakowitości w literaturze - wystawa

Teatr Narodowy - prezentacja uczniów

Początki kinematografii na ziemiach polskich - wykład dr. Agnieszki Janiak-Jasińskiej

Warszawiak obywatelem świata - wykład prof.Zbigniewa Romka


XIII Sesja Zamkowa 22.10.2014

W ramach akcji „W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY” inspirowanej przez Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy w dniu 22 października 2014 roku o godz. 11.00 odbyła się kolejna uroczysta Sesja w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego poświęcona edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków przez budzenie ich zainteresowania opieką nad dziedzictwem kultury. Sesja była realizowana przez Fundację Artibus wspólnie z Organizatorkami z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E.Pijanowskiego, członkiniami TPW, panią Ewą Skrońc-Bielak i panią wicedyrektor Marzeną Cieślak oraz przedstawicielkami Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.
Szczególne znaczenie ma ten fakt, że Sesja – uhonorowana patronatem J.Em. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego – nawiązała do obchodzonego w całej Europie 75-lecia wybuchu II Wojny Światowej. Doceniając znaczenia walki zbrojnej – Sesja położyła nacisk na ogromne, a nie dość podkreślane znaczenie rozmachu tajnej edukacji oraz ówczesnej walki o ratowanie dóbr kultury w Polsce, zwłaszcza w sytuacji, kiedy hitleryzm celowo eksterminował polską kulturę i polskich inteligentów.
Część artystyczną Sesji Zamkowej zrealizowali uzdolnieni artystycznie uczniowie ZSG pod kierunkiem pani Ewy Skrońc-Bielak. Część popularno-naukową – studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Cykliczna Sesja (obywająca się od 2011r.), po raz kolejny wskazała, jak istotna jest edukacja patriotyczna młodych pokoleń Polaków poprzez budzenie w nich zainteresowania dziedzictwem przeszłości, zwłaszcza, że tym razem była poświęcona wielkiej akcji edukacyjnej oraz walce o dobra kultury bohatersko realizowanym podczas II wojny światowej, wbrew najsroższym zakazom hitlerowskiego okupanta.
Sesję poprowadziła znana varsavianistka Maria Szypowska, wiceprezes Fundacji Artibus, która obchodzi w tym roku jubileusz swej działalności. Kwiaty dla jubilatki wręczył Krzysztof Czubaszek, zastępca burmistrza Dzielnicy Śródmieście. W spotkaniu brali udział przedstawiciele władz miejskich. Po zakończeniu części oficjalnej odbyło się nieodpłatne losowanie książek dotyczących Polski i Warszawy, a następnie przybyła młodzież pod opieką pedagogów mogła nieodpłatnie zwiedzić Zamek Królewski.

Zaproszenie na uroczystość

Scenariusz uroczystości

Tajne nauczanie podczas II wojny światowej - prezentacja

Walka o dobra kultury - referat

Prezentacja do referatu: Walka o dobra kultury

Czytaj więcej na stronie Zespołu Szkół Gastronomicznych im.E.Pijanowskiego


XII Sesja Zamkowa 27.05.2014

W dniu 27 maja ZSG im.E.Pijanowskiego po raz kolejny była współorganizatorem sesji patriotyczno-kulturowej pt. "W kręgu tajemnic dawnej Warszawy".
Uroczysta majowa sesja w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie – udostępnianej gościnnie przez Zamek – należy do zainspirowanego przez Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy wieloletniego cyklu W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY (co roku odkrywamy, badamy i ujawniamy inne tajemnice), realizowanego przez Fundację Artibus Muzyka, Obraz, Słowo wraz z Zespołem Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego (ZSG) i przy udziale działaczy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy (TPW).
Sesja odbyła się pod Honorowym Patronatem Metropolity Warszawskiego Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, z zaproszeniem Oficjalnych Gości i młodzieży z wielu szkół Warszawy oraz seniorów warszawskich zachęcanych do pisania wspomnień. W Zamku Królewskim sesję zaszczycili swą obecnością: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy Ewa Masny, przedstawicielka Biura Edukacji pani Ewa Czarkowska, przedstawiciele Zarządu TPW - Wiceprezes Tadeusz Otulak, Sekretarz Grażyna Dworakowska oraz członek Prezydium - Małgorzata Wojtatowicz, wicedyrektor ZSG Marzena Cieślak, a także inni, m.in. członkowie Rady Nadzorczej RSM PRAGA.
Celem sesji było budzenie w młodzieży zainteresowania kulturowym dziedzictwem przeszłości. Część artystyczną Sesji Zamkowej zrealizowali uczniowie ZSG. Część popularno-naukową – studenci i pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Sesja została zaplanowana w „miesięcznicę” kanonizacji Jana Pawła II, która odbyła się w Rzymie 27 kwietnia 2014 i położyła nacisk na sprawy, jakie dla Polaków wyrastają z Jego tradycji i z Apelu do polskiej młodzieży, jaki wygłosił 3 czerwca 1979 na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie podczas Swej pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny, a w którym podkreślał , że „swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze”, która jest „wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury”.
Sesja zwróciła uwagę na przypadające w obecnym okresie różne uroczyste dni i ważne działania krajowe oraz międzynarodowe – m.in. na święto Unii Europejskie w dniu 9 maja. Sesja Zamkowa 27 maja stanowiła również podtrzymanie tradycji polskiego szacunku dla pierwszej w Europie a drugiej w świecie nowoczesnej, spisanej ustawie rządowej, jaką była Konstytucji 3 Maja. Sesja ma na celu takie wychowanie młodzieży, aby w przyszłych działaniach utrwalała pamięć zawartych w Apelu słów Świętego Jana Pawła II o zobowiązaniu wobec tradycji polskiej kultury: , „wobec tego wspaniałego dziedzictwa ducha, jakie zaczęło się od «Bogurodzicy»”, polskiej kultury, która jest wedle Apelu – jak już tu przypomnieliśmy – „wspólnym dobrem wszystkich Polaków, a zarazem wybitną cząstką europejskiej i ogólnoludzkiej kultury”.
W części edukacyjno-artystycznej uczniowie nawiązali do faktu , że w dniu 18 maja przypadał Międzynarodowy Dzień Muzeów, uroczyście obchodzony w całej Polsce wraz z poprzedzającą go Nocą Muzeów, a inne rocznice to Święta Polskiej Muzyki i Plastyki w dniu 15 maja oraz obchodzony w Polsce 8 maja Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Oczywista jest też więź z kulturą polską faktu ogłoszenia, że rok 2014 to „Rok Czytelnika”. Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy czczą w ten sposób 650 lat działań na rzecz książki w Polsce. Sześć i pół wieku temu w Polsce pojawił się „stacjonariusz”, czyli osoba, która pełniła jednocześnie trzy funkcje: wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Pod nadzorem uczelni organizował on wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie ksiąg, wówczas rękopiśmiennych. Król Kazimierz Wielki wymienił stacjonariuszy w dokumencie z 12 maja 1364 r., w którym ustanawiał Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską (obecnie Uniwersytet Jagielloński). Wszyscy rozumieją znaczenie Jubileuszu „650 lat w służbie książki”. Referat naukowy wygłoszony przez doktoranta UW pt. „Początki książki w Polsce” nawiązywał właśnie do dziedzictwa kulturowego, jakim jest historia czytelnictwa w naszym kraju.
Program artystyczny przygotowany przez uczniów pod kierunkiem pani Ewy Bielak, zatytułowany „Dialog o pięknie” był poetycką przypowieścią na temat uniwersalnych wartości, jakie Norwid wskazywał i wskazuje w swym ponadczasowym „Promethidionie”.
Na zakończenie Sesji Zamkowej wszyscy jej uczestnicy nieodpłatnie losowali książki związane z Warszawą i z historią Polski (zakupione dzięki darczyńcom i sponsorom), a potem mogli nieodpłatnie zwiedzać Zamek Królewski.

Media o wydarzeniu:

Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście

Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych


Szkolna Konferencja Kulturowo-Naukowa 03.04.2014

Tegoroczna akcja W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY (w każdym roku odkrywamy inne kulturowe „tajemnice”) – inspirowana przez Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy – ma kontynuować pozytywne doświadczenia lat poprzednich i służyć edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków poprzez budzenie ich zainteresowania dziejami Warszawy, jej zabytkami a także ważnymi, nie dość znanymi wydarzeniami z przeszłości, nie pomijając interesujących przykładów umacniania więzi spraw polskich z Europą.
Realizacją tego ważkiego celu w ramach tegorocznej akcji była Szkolna Konferencja Kulturowo - Naukowa zorganizowana w Zespole Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego [ZSG] w dniu 3 kwietnia jako „Obiad Czwartkowy” – nawiązująca do obchodów Ogólnopolskiego Jubileuszu 2014 „650 lat w służbie książki w Polsce ”. Prezes Fundacji ARTIBUS - Muzyka, Obraz, Słowo- pani Maria Szypowska wprowadziła licznych gości i zebranych w tematykę spotkania.
W konferencji uczestniczyli nie tylko uczniowie ZSG, lecz również delegacje z sześciu szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych m.st. Warszawy.
Konferencja nawiązała też do ważnych rocznic związanych z kwietniem – a mianowicie przypomniała, że 16 kwietnia przypada rocznica podpisania przez Polskę w 2003 r. w Atenach traktatu akcesyjnego, przez co Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej; co więcej: faktyczny proces jej integracji rozpoczął się już przed dwudziestu laty w kwietniu 1994 r., z chwilą złożenia wniosku o członkostwo w Unii. Szkolna Konferencja nawiąże też do przesłań wynikających z obchodzonego na całym świecie w dniu 18 kwietnia Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.
Zagadnienia główne zostały przedstawione pod¬czas części artystycznej „By czas nie zaćmił i niepamięć” w wykonaniu młodzieży z ZSG - Koła Teatralnego WÓZ TESPISA.
Zgodnie z piękną tradycją Konferencję Szkolną wzbogacił udział Czcigodnych Gości ze Świata Nauki, których wypowiedzi podkreśliły znaczenie wielostronnej edukacji varsavianistycznej i kulturowej. Prelegentami byli:
Ewa Czarkowska - BIURO EDUKACJI Wydział Komunikacji Społecznej
prof. dr hab. ZBIGNIEW ROMEK Instytut Historii PAN
prof. dr AGNIESZKA JANIAK-JASIŃSKA Instytut Historyczny UW
dr Przemysław Górniak UW
Pani MARZENA GROCHOWSKA - TPW
Pani BEATA TOMECKA - TPW
Tegoroczna akcja W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY będzie realizowana – tak jak latach poprzednich – przez wolontariacką Fundację Artibus - Muzyka, Obraz, Słowo [FAM] w stałej partnerskiej merytorycznej współpracy ze znanymi od dawna, doświadczonymi działaczami z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. E. Pijanowskiego [ZSG] i z Towarzystwa Przyjaciół Warszawy [TPW].

Scenariusz uroczystości

Czytaj więcej na stronie Zespołu Szkół Gastronomicznych im.E.Pijanowskiego


Sesja Patriotyczna na Zamku Królewskim 24.10.2013

W ramach akcji „W KRĘGU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY” inspirowanej przez Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy w dniu 24 października 2013 roku o godz. 11.00 odbyła się kolejna organizowana uroczysta Sesja w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego poświęcona edukacji patriotycznej młodych pokoleń Polaków przez budzenie ich zainteresowania opieką nad dziedzictwem kultury.
Sesja przypomniała przypadające w roku 2013 warszawskie rocznice, zarówno znane, jak i mniej znane, ważne i skromne, m.in. 60-lecie pierwszego etapu odbudowy Starego Miasta ze zniszczeń wojennych i ważkie spotkanie z Janem Matejką w Warszawie (w obecnym roku 175-lecia Jego urodzin i 120-lecia Jego śmierci).
Sesja – uhonorowana patronatem J.Em. Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Metropolity Warszawskiego – jest organizowana jako kontynuacja pozytywnych doświadczeń całorocznego Konkursu w 2011 roku dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dla młodzieży niepełnosprawnej pt. „W POSZUKIWANIU TAJEMNIC DAWNEJ WARSZAWY” zainspirowanego przez Biuro Edukacji Urzędu M. St. Warszawy, a pomyślnie zrealizowanego w naszej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy i z Zespołem Szkół Gastronomicznych im prof. E. Pijanowskiego.
Po oficjalnej części oraz występie Koła Teatralnego „Wóz Tespisa” odbyło się nieodpłatne losowanie książek dotyczących Polski i Warszawy.
Po zakończeniu Sesji młodzież pod opieką pedagogów mogła nieodpłatnie zwiedzić Zamek Królewski

Jan Matejko - prezentacja

Scenariusz uroczystości

Sprawozdanie z uroczystości


Spacer warszawski 24.10.2013

W ramach projektu, w dniu sesji, uczniowie odbyli spacer po Starówce, tropiąc tajemnice dawnej Warszawy, w kontekście przedmiotowych rocznic

Sesja Patriotyczna na Zamku Królewskim 11.06.2013

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Sesja Patriotyczna z udziałem przedstawicieli TPW, Biura Edukacji m.st. Warszawy, przedstawiciele Zamku, przedstawiciele TUW, Związku Kombatantów Polskich, nauczyciele i uczniowe szkół warszawskich oraz studenci UW - Koło Kultury Staropolskiej.

Podstawowe informacje

Scenariusz uroczystości

Referat pt."Ksiązę Janusz I Starszy i Stefan Starzyński - dwaj budowniczowie Warszawy"

Prezentacja do referatu

Prezentacja do występu artystycznego

Wystawa fotograficzna w ZSG

Od 24.04 w ZSG jest prezentowana fotograficzna wystawa artystyczno-dokumentalna odwołująca się do tradycji Prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego jako opiekuna zabytków Stolicy i dowódcy cywilnej obrony Warszawy we wrześniu 1939 r.
Wystawa przypomina zniszczenia Warszawy podczas II wojny światowej oraz odbudowanie Stolicy wysiłkiem polskich rąk, serc i umysłów.


Konferencja Naukowo - Kulturowa

25.04 odbyła się Konferencja Naukowo-Kulturowa połączona z tradycyjnym "Obiadem Czwartkowym", w której uczestniczyli nie tylko uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły, lecz także osobistości ze świata kultury i nauki.

Tajemnice natury BUW-u

W ramach prowadzonych w naszej szkole Kursów Wiedzy o Warszawie odbyliśmy spacer do BUW-u, przy okazji badania tajemnic dawnego Powiśla

Spacer warszawski

Wiosenny spacer po Starówce stał się okazją do rozmowy z rdzennymi mieszkańcami Stolicy, którzy opowiadali sekrety dawnej Warszawy

logo_wawa